Cấp ủy Đại học Vinh và Trường trực thuộc

Nguyễn Văn Thuận
Lê Xuân Sơn
Nguyễn Ánh Dương
Lê Khánh Hưng
Hoàng Thị Thúy Hương