TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU 

Họ và tên: LÊ THỊ MAI

Ngày sinh: 14/6/1973

Quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An

Địa chỉ: Xóm Tiến Lộc, Xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0912.435.888                                   

Email: lethimai73@yahoo.com

Tốt nghiệp đại học năm:          1994          

Chuyên ngành: SP Địa lý

Về trường công tác năm: 2001

Học vị: Cử nhân

Chức danh: Giáo viên