Tổ Lịch sử - Địa lý - GDCD

Hoàng Thị Tố Yên
Trần Thị Kim Thành
Lê Thị Ngọc
Lê Thị Mai
Nguyễn Thị Vân
Lê Thị Vân Anh
Lưu Thị Thanh Bình