Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Trường THPT Chuyên phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên như sau:


Phan_cong_nhiem_vu_Truong_THPT_Chuyen.doc