TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: PHẠM VĂN PHONG

Ngày sinh: 05/05/1979

Quê quán: Nga Sơn, Thanh Hóa

Địa chỉ: Khối 6, Bến Thủy, TP Vinh

Điện thoại: 0978.582.999                          

Email: phongbithu@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2002                   

Chuyên ngành: GDTC

Về trường công tác năm: 2002

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên