TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: NGUYỄN THỊ VÂN

Ngày sinh: 04/01/1971

Quê quán: Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An

Địa chỉ: Khối 17, Hưng Bình, TP Vinh

Điện thoại:  0976.444.472                         

Email: nguyenthivantcdhv@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 1995                   

Chuyên ngành: SP Địa lý

Về trường công tác năm: 2001

Học vị: Cử nhân

Chức danh: Giáo viên