TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 Họ và tên: LÊ THỊ VÂN ANH

Ngày sinh: 08/2/1979

Quê quán: Hưng Lộc, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Khối 8, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại:  0914.896.036                         

Email: levananh080279@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm:  2002                  

Chuyên ngành:  GD Chính trị

Về trường công tác năm: 2004

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên