Tổ Vật lý - CN

Hoàng Đình Tiến
Trần Mạnh Hùng
Thái Đình Trung
Lê Đức Sửu
Trần Mạnh Cường
Hoàng Thị Liên
Vũ Hoàng Phong
Nguyễn Thị Chung
Trần Thị Tố Hải
Nguyễn Thị Thu Hương