TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN

***

Số: 18-HD/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 18 tháng 9 năm 2017

                                                            HƯỚNG DẪN

Tổ chức đại hội chi đoàn – lớp năm học 2017 - 2018

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    

Kính gửi:  - Giáo viên chủ nhiệm khối 12, 11;

                 - BCH Chi đoàn, Lớp 12, 11
(kịch bản chi tiết và lời dẫn: kich_ban_kem_loi_dan_chi_tiet_1.doc,tochucdh22017.doc  )

Thực hiện chương trình năm học, theo hướng dẫn của BTV đoàn trường đại học Vinh, cấp ủy trường THPT Chuyên, BTV đoàn trường THPT Chuyên về việc tổ chức đại hội chi đoàn – lớp năm học 2017 – 2018.

            Để tổ chức tốt đại hội chi đoàn – lớp năm học 2017 - 2018, Ban Chấp hành (BCH) các chi đoàn cần bám sát Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đặc biệt phải tuân thủ đúng lịch trình thời gian nêu rõ trong mục: IV. MỘT SỐ YÊU CẦU CHUNG.

            BCH các chi đoàn cần tập trung chỉ đạo và tổ chức đại hội chi đoàn theo đúng các hướng dẫn sau đây:

             I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

            1. Hồ sơ đại hội

            Trước khi tiến hành đại hội, nhất thiết phải chuẩn bị bằng văn bản:

            - Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên (PTTN) nhiệm kỳ 2016 - 2017; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2018 (bám vào chương trình công tác đoàn và PTTN năm học 2017 - 2018 của Đoàn trường);

            - Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2016 - 2017;

            - Chương trình đại hội;

            - Diễn văn khai mạc, bế mạc đại hội;

            - Mẫu biên bản bầu cử BCH chi đoàn, bầu bí thư, phó bí thư;

            - Dự thảo nghị quyết đại hội.

            2. Duyệt đại hội

  1. Thời gian: Đại hội các chi đoàn phải được Ban Thường vụ Đoàn trường chuyên duyệt nội dung trước khi tổ chức đại hội, cụ thể

    Chi đoàn 12: 8h00p thứ 5 ngày 28/9/2017, tại văn phòng Hội đồng Trường

    Chi đoàn 11: 9h10p thứ 4 ngày 4/10/2017, tại văn phòng Hội đồng Trường

  2. Thành phần duyệt đại hội chi đoàn bao gồm: Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường Chuyên (T. Lâm, T. Hùng, ...),  Giáo viên chủ nhiệm và BCH chi đoàn.
  3. Nội dung cần phải duyệt:

            - Báo cáo tổng kết công tác đoàn và PTTN nhiệm kỳ 2016 - 2017; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2018;

            - Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2016 - 2017;

            - Chương trình đại hội;

            - Nhân sự cho nhiệm kỳ 2017 - 2018 (dự kiến cơ cấu, số lượng BCH, dự kiến các chức danh bí thư, phó bí thư). BCH các chi đoàn có số lượng từ 3 - 5 uỷ viên;

            - Tài chính của chi đoàn: thu - chi; các khoản nợ (nếu có).

THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA CÁC CHI ĐOÀN

Chi đoàn 12: 14h30 chủ nhật, ngày 01 tháng 10.Chi đoàn 11: 14h30 thứ 7 ngày 7 tháng 10.

2. Phân công dự đại hội và phát biểu ý kiến của BTV đoàn trường

12a1 đến 12a2: đ/c Hà;                       12a4,12a5, 12a6: đ/c Hùng;

12a7, 12a8: Đ/c Hồng;                        12a3 , 12a12, 12a13: đ/c Linh;            12a9, 12a10, 12a11: Đ/c Lâm;                           

 

11a1, 11a6, 11a10: Đ/c. Lâm;             11a7, 11a12, 11a11: Đ/c. Hà,

11a8 và 11a9: Đ/c Linh           11a2,11a3: Đ/c Hồng;             11a4, 11a5: Đ/c. Hùng

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN: xem kịch bản chi tiết

            

 III. HỒ SƠ PHẢI NỘP CHO ĐOÀN TRƯỜNG CHUYÊN SAU ĐẠI HỘI

            1. Một bản báo cáo toàn văn của đại hội sau khi đã sửa chữa;

            2. Nghị quyết đại hội;

            3. Biên bản đại hội (có chữ ký của thư ký và đại diện đoàn chủ tịch);

            4. Biên bản bầu cử BCH mới;

            5. Biên bản bầu bí thư;

            6. Biên bản bầu phó bí thư;

            7. Danh sách trích ngang BCH mới (TT, họ và tên, năm sinh, đơn vị, chức vụ trong BCH) có chữ ký của người thay mặt đoàn chủ tịch;

            8. Biên bản bàn giao giữa BCH cũ và BCH mới, trong đó lưu ý bàn giao về công tác tài chính.

            Tất cả hồ sơ trên đóng thành tập, gửi về liên chi đoàn trong vòng 03 ngày sau khi tổ chức đại hội.

    IV. MỘT SỐ YÊU CẦU CHUNG

            - Trước khi tổ chức đại hội, các chi đoàn phải hoàn thành các khoản nợ của năm học 2016 - 2017 trở về trước.

           - Các chi đoàn khoá 57, khối 10 Trường THPT Chuyên không tổ chức đại hội.

            - Sau đại hội, trong phiên họp đầu tiên, các BCH cũ và mới phải tiến hành bàn giao: hồ sơ giấy tờ, sổ sách, tài chính với sự có mặt của đại diện cấp uỷ và Đoàn cấp trên.

            - Bí thư chi đoàn không chấp hành tốt chế độ hội họp trong năm học 2016 - 2017 thì không cơ cấu để làm cán bộ trong nhiệm kỳ mới.

LỊCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA CÁC CHI ĐOÀN

1. Thời gian:

Chi đoàn 12: 14h30 thứ 2, ngày 02 tháng 10.

Chi đoàn 11: 14h30 thứ 7 ngày 7 tháng 10.

2. Phân công dự đại hội và phát biểu ý kiến của BTV đoàn trường

12a1 đến 12a2: đ/c Hà;                       12a4,12a5, 12a6: đ/c Hùng;

12a7, 12a8: Đ/c Hồng;                        12a3 , 12a12, 12a13: đ/c Linh;           

12a9, 12a10, 12a11: Đ/c Lâm;                          

 

11a1, 11a6, 11a10: Đ/c. Lâm;             11a7, 11a12, 11a11: Đ/c. Hà,

11a8 và 11a9: Đ/c Linh           11a2,11a3: Đ/c Hồng;             11a4, 11a5: Đ/c. Hùng

3. Ý kiến chỉ đạo của đoàn trường:

Ở đại hội, ngoài các thành phần đại biểu theo hướng dẫn trên, môi chi đoàn nên mời thêm:

Đại diện BGH, BCH Đoàn trường, Thầy cô giáo thuộc chi đoàn cán bộ (Như các thầy, cô giáo đang tham gia hoạt đoàn), đại diện các chi đoàn bạn, đại diện của BCS, BCH của lớp 10 đến dự.

Chú ý: Số lượng đại biểu mời là tuỳ theo khả năng tổ chức của chi đoàn - lớp, song không nhiều quá và không ít hơn những đề nghị dưới đây của đoàn trường(BCH Chi đoàn lớp giấy mời gửi tới các thành phần được gợi ý, BTV Đoàn trường đi dự đại hội nếu đại biểu mời không đủ các thành phần mời dưới đây sẽ xét vào điểm thi đua(có thể mời nhiều hơn).

Một số gợi ý xem ở bảng bên:

 

 

 

 

 

 

 

Đại hội của các chi đoàn 12: 14h30 thứ 2, ngày 02 tháng 10

 

12a1

12a2

12a3

12a4

12a5

12a6

12a7

12a8

12a9

12a10

12a11

12a12

12a13

Để nghị mời ít nhất

11a1

11a2

11a3

 

11a4

11a5

11a6

11a7;

 

11a8

11a9

 

11a10

11a11

11a12

11a10

10a1

10a9

10a1

10a9

10a2

10a10

 

10a3

10a6

 

10a1

10a10

10a4

10a5

10a4

10a2

 

10a4

10a3

10a5,

10a8

 

10a6,

10a8,

10a11

 

10a6,

10a8

10a12

10a7,

10a11

10a7,

10a12

Gợi ý Mời GV

T.Hưng

 

T.Chuẩn

 

T.Long

 

Thầy Sửu

Cô Thiện

Cô Mai Văn

T. Gia

Cô Lý

Huyền, Cô Hưởng

Thầy Lâm

Hồng

 

Cô Việt Hà T

Cô Đức Hiền

Phân công BTV

12a1 đến 12a2: đ/c Hà; 12a4,12a5, 12a6: đ/c Hùng;

12a7, 12a8: Đ/c Hng; 12a3 , 12a12, 12a13: đ/c Linh; 12a9, 12a10, 12a11: Đ/c Lâm;

 

Đại hội của các chi đoàn 11: 14h30 thứ 7 ngày 7 tháng 10.

 

11a1

11a2

11a3

11a4

11a5

11a6

11a7

11a8

11a9

11a10

11a11

11a12

Để nghị mời tối thiểu

12a1

12a2

12a3

 

12a4

12a5

12a6

12a7

12a8

12a9

 

12a10

12a13

 

12a11

12a13

12a12

10a1

10a2

10a3

10a4

10a5

10a6

10a7

10a8

10a5

10a9

10a6,

10a8

10a7,

10a11

10a12

10a10

Giợi ý Mời GV

T.

Long

T. Chuẩn

 

Cô Mai Văn

 

T. Sửu

T. Hồng

Cô Đức Hiền

T.

Long

Cô Huyên

Cô Hưởng, Cô Huyền S

T. Gia

T. Hoàng Phong,

 

Cô Ly

Phân công BTV

11a1, 11a6, 11a10: Đ/c. Lâm; 11a7, 11a12, 11a11: Đ/c. Hà,

11a8 và 11a9: Đ/c Linh 11a2,11a3: Đ/c Hồng; 11a4, 11a5: Đ/c. Hùng

 

 

Nơi nhận:                                                      BTV ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN

- BCH các CĐ;           Lưu VP.                                                          BT

 

 

 

 

                                                                                    Nguyễn Trần Lâm

 

kich_ban_kem_loi_dan_chi_tiet_1.doc;tochucdh22017.doc