1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm đảo đề MCmix

- Tải về, giải nén và cài đặt phần mềm MCmix: mcmix_201711_free.rar

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm MCmix để đảo đề: huong_dan_dao_de_bang_phan_mem_mcmix.pdf

- Đề thô mẫu (tham khảo): de_goc.docx

2. Hướng dẫn sử dụng nền tảng Azota để kiểm tra online

- Hướng dẫn tạo tài khoản, tạo đề thi trên nền tảng Azota.vn: huong_dan_tao_bai_thi_tren_azota.pdf

- Đề thi mẫu để nền tảng azota nhận diện: de_mau_azota.docx

- File mẫu excel danh sách học sinh của lớp học để tạo lớp: excel_add_students_exp_v3.xlsx