TRƯỜNG THPT CHUYÊN - ĐẠI HỌC VINH

Tên giao dịch quốc tế: Vinh University High School for Gifted-Students

A. Chức năng

Trường THPT Chuyên có chức năng đào tạo trình độ phổ thông; phát hiện những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập và phát triển năng khiếu của các em về một trong các môn Toán học, Tin học, Vật LÝ, Hóa học, Sinh học và tiếng Anh; giáo dục học sinh thành người có lòng yêu nước, tinh thần vượt khó, tự hào, tự tôn dân tộc; có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học và sáng tạo; có sức khỏe tốt để tiếp tục đào tạo thành nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

B. Nhiệm vụ

1. Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông và các nội dung dạy học, giáo dục dành cho trường chuyên.

2. Triển khai hiệu quả các phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá tiên tiến; các hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh; tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn và sử dụng ngoại ngữ trong học tập, giao tiếp.

3. Chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục, các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn dạy học với nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu xã hội.

4. Đề xuất kế hoạch phát triển cơ sở vật chất phục vụ dạy học và nghiên cứu khoa học của Trường chuyên.

5. Quản lý chất lượng quá trình dạy học theo tiêu chuẩn quy định của hệ đào tạo trung học phổ thông chuyên

6. Xây dựng kế hoạch theo dõi sự phát triển của học sinh sau khi tốt nghiệp. Hỗ trợ các hoạt động Câu lạc bộ cựu học sinh của Trường Chuyên.

7. Tham gia, hỗ trợ đào tạo hệ thực hành sư phạm, đại học, sau đại học của Trường đại học Vinh.

 (Theo Quyết định số 428/QĐ - ĐHV, ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Trường Đại học Vinh)