BCH Chi bộ

Phạm Xuân Chung
Nguyễn Ánh Dương
Hoàng Thị Quỳnh Như
Lê Khánh Hưng
Hoàng Đình Khánh