Đáp án môn Toán: kscl12_2022_to_dapancacmade_1.xlsx

Đáp án môn Lý: kscl12_2022_li_dapancacmade.xlsx

Đáp án môn Hóa: kscl12_2022_hoa_dapancacmade.xlsx

Đáp án môn Sinh: dap_an_sinh_hoc.xlsx

Đáp án môn Văn: kscl12_2022_van_dapan.docx

Đáp án môn Anh: kscl12_2022_ta_dapancacmade.xlsx

Đáp án môn Sử: kscl12_2022_su_dapancacmade.xlsx

Đáp án môn Địa: kscl12_2022_di_dapancacmade.xlsx

Đáp án môn GDCD: kscl12_2022_gdcd_dapancacmade.xlsx