CHỦ NHIỆM KHỐI - HIỆU TRƯỞNG 

TT

Họ và tên

Thời gian

1

Vũ Thế Hưu

1966 - 1970

2

Nguyễn Văn Bàng

1970 - 1975

3

Nguyễn Đình Nhân

1975 - 1986

4

Đào Tam

1986 - 1993

5

Nguyễn Quang Vinh

1993 - 1998

6

Mai Văn Tư

1998 -2011

7

Nguyễn Văn Thuận

2011 đến nay

 

PHÓ CHỦ NHIỆM KHỐI - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TT

Họ và tên

Thời gian

1

Lưu Danh Hương


2

Nguyễn Trọng Thịnh


3

Nguyễn Cảnh Vạn


4

Lê Đình Thanh

1993 - 1994

5

Nguyễn Thị Hoài Phương

1994 - 1997

6

Mai Văn Tư

1997 - 1998

7

Nguyễn Hồng Vinh

1998 - 2007

8

Nguyễn Huy Bình

2007 - 2013

9

Lê Xuân Sơn

2007 đến nay

10

Trần Mạnh Hùng

2013 đến nay

11

Nguyễn Ánh Dương

2013 đến nay