I. Kết quả thi HSG Trường năm học 2015 - 2016 của Học sinh Khối 10 Trường THPT Chuyên - ĐH Vinh 


II. Kết quả thi HSG Trường năm học 2015 - 2016 của Học sinh Khối 11 Trường THPT Chuyên - ĐH Vinh 

III. Kết quả thi HSG Trường năm học 2015 - 2016 của Học sinh Khối 12 Trường THPT Chuyên - ĐH Vinh