TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: TRẦN THỊ THỦY

Ngày sinh: 6/6/1978

Quê quán: Thạch Vịnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Địa chỉ: Khối 4, Trường Thi, TP Vinh

Điện thoại:  0915.001.414                         

Email:tranthuyht78@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2000         

Chuyên ngành: SP Ngữ văn

Về trường công tác năm: 2014

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên