TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

Ngày sinh: 17/03/1980

Quê quán: Đô Lương, Nghệ An

Địa chỉ: Khối 14, Trung Đô, Vinh

Điện thoại:  0918.038.115                

Email: chippham@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2002                   

Chuyên ngành: Ngoại ngữ

Về trường công tác năm: 2008

Học vị: Thạc sĩ.

Chức danh: GV.