TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: TRẦN THỊ ANH NGUYỆT

Ngày sinh: 20/02/1977

Quê quán: Hưng Hòa, Thành Phố Vinh, Nghệ An

Địa chỉ: 65 Lê văn Hưu, khối 13, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại:  0912922242                                     

Email: anhnguyetdpk@yahoo.com

Tốt nghiệp đại học năm: 1999         

Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ Văn

Về trường công tác năm: 2004

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên

Công trình khoa học đã công bố:

- Bài báo “Con người cá nhân trong văn học hiện thực phê phán”. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, năm 2005.

- Sáng kiến kinh nghiệm. “Khai thác một tác phẩm thơ Đường trong chương trình Ngữ văn lớp 10 theo đặc trưng thể loại”. Kỷ yếu hội thảo công đoàn trường Đại học Vinh, năm 2016