TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: TRẦN MẠNH HÙNG

Ngày sinh: 12/12/1972

Quê quán: Xuận Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 49, Ngô Trí Hòa, Khối 1, phường Bến Thủy, Tp. Vinh, Nghệ an.

Điện thoại: 0912297937                                     

Email: hungtmtc@gmail.com

Tốt nghiệp Đại học năm: 1993                            

Chuyên ngành: Vật Lý

Về Trường công tác năm: 1993

Học vị: Tiến sỹ.

Chức danh: GVC.

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng.

Khen thưởng: Bằng Khen Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục (2008, 2016)

Công trình khoa học đã công bố:

I.  Bài báo

[1] Tran Manh Hung, Trinh Dinh Chien, Hoang Chi Hieu (2002), “Some Investigations into Soliton Ultra-short Light Pulses", Proceedings of the 3rd National Conference on Optics and Spectroscopy, Nha trang, 56-61.

[2] Trinh Dinh Chien, Dinh Xuan Khoa, Tran Manh Hung (2004), “Generation of the Phase Modulated Pulses in Passively Mode Locked Ring Dye Laser”, 28th National Conference on Theoretical Physics, Sam son, 165-169.

[3] Nguyen Kieu Cuong, Trinh Dinh Chien, Tran Manh Hung, Dinh Xuan Khoa, (2005), “Interaction Of Lorent-form Input Pulses in Saturable Absorber", Communication in Physcis, Vol 15, N01, 33-38.

[4] Dinh Xuan Khoa, Bui Dinh Thuan, Tran Manh Hung, (2005), “Soliton Study of Schrodinger Equation by Hirota Method", Communication in Physcis, Vol 15, N02, 101-107.

[5] Tran Manh Hung, Trinh Dinh Chien, Dinh Xuan Khoa, (2005), “Influence of the Nonlinear Absorption in the CPM Dye Ring Laser", Communication in Physcis, Vol 15, N03.

[6] Trần Mạnh Hùng, Trịnh Đình Chiến (2005), “Khảo sát tương tác hai soliton khác pha ban đầu trong sợi quang”, Tạp chí Nghiên cứu KHKT&CNQS, N011, 53-57.

[7] Trần Mạnh Hùng, Đinh Xuân Khoa (2005), “ảnh hưởng của sự khác biên độ ban đầu lên tương tác hai Soliton trong sợi quang”, Tạp chí Nghiên cứu KHKT&CNQS, N012, 59-63.

[8] Trịnh Đình Chiến, Đinh Xuân Khoa, Trần Mạnh Hùng (2005), “Cơ chế khóa mode trong Laser Soliton”, Tạp chí Khoa học, Đại học Vinh, N03, 53-57.

[9] Trần Mạnh Hùng (2005), “Khảo sát tương tác hai soliton cùng pha và biên độ ban đầu trong sợi quang”, Tạp chí Khoa học, Đại học Vinh, N01, 33-38.

[10] Trinh Dinh Chien, Dinh Xuan Khoa, Tran Manh Hung (2005), “Interaction Soliton”, 30th National Conference on Theoretical Physics, Hue (Báo cáo).

[11] Tran Manh Hung, Trinh Dinh Chien, Dinh Xuan Khoa (2006), “Influence of the Active Mediumin the CPM Dye Ring Laser", Communication in Physcis.

[12] Tran Manh Hung, Trinh Dinh Chien, Dinh Xuan Khoa (2006), “Conditions for Stabilization of Light Pulses in the Passively Mode Locked lasers ", Tạp chí khoa học, Đại học Vinh.

II. Sách

[1] Trần Mạnh Hùng (2012), “Quang học hiện đại”, Nhà xuất bản đại học Quốc Gia Hà nội.