TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: PHAN XUÂN HOÀI

Ngày sinh: 09/10/1978

Quê quán: Thành phố Hà Tĩnh

Địa chỉ: Khối 6, Bến Thủy, Vinh

Điện thoại: 0944.0910.78                          

Email: phanxuanhoai1978@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2000                   

Chuyên ngành: SP Toán

Về trường công tác năm: 2003

Học vị: Thạc sỹ.

Chức danh: GV.