TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: PHAN VIẾT BẮC

Ngày sinh: 15-09-1981

Quê quán: Xã Nam Phúc - Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Khối 11-Phường Lê Lợi-Thành phố Vinh

Điện thoại: 01685 999 777                        

Email: phanvietbac1509@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2004

Chuyên ngành: Sư phạm Toán

Về trường công tác năm: 2009

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên

Công trình khoa học đã công bố (Bài báo, Sách, giáo trình, SKKN; ghi rõ năm, tạp chí, NXB nào):

Bài báo: Sử dụng Maple để chứng minh định lý hình học, Thông tin toán học, tập 11 số 4, tháng 12 năm 2007, Hội toán học Việt Nam.

Bài báo: Một tương tự của định lý Mason, Tạp chí Khoa học, Tập XXXV-số 1A-2006, Trường Đại Học Vinh.

Sách: Phương trình, Bất phương trình hữu tỷ, vô tỷ, mũ, lôgarit, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2015.

Sáng kiến kinh nghiệm: Tăng cường các bài toán thực tiễn cho một số chủ đề phần đại số trong chương trình toán học phổ thông nhằm giúp học sinh biết ứng dụng toán học vào trong thực tiễn, năm học 2015-2016.