TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: NGUYỄN NHÂN ÁI

Địa chỉ: Khối 15, phường Trường Thi, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0913390088         

Email: nguyennhanaidhv@gmail.com

Chuyên ngành: Sư phạm Toán học

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn