TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: LÊ THỊ HIỀN ANH

Ngày sinh: 26/ 11/ 1980

Quê quán:  Thọ Xuân, Thanh Hóa

Địa chỉ: Khối 1, phường Trường Thi, Tp. Vinh

Điện thoại: 0945 010 288                           

Email: lehienanh2009@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2002         

Chuyên ngành: Sp Tiếng Anh

Về trường công tác năm: 2004

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giáo viên