Xem thêm bản tin của Đài PTTH Nghệ An (từ phút thứ 14.40)

https://truyenhinhnghean.vn/media/thoi-su/thoi-su-truyen-hinh/201909/thoi-su-truyen-hinh-0592019-e7f3ae6/