A. BUỔI SÁNG

KHỐI 10


KHỐI 11


KHỐI 12

B. BUỔI CHIỀU

KHỐI 10
K1: từ 13h50 đến 15h20; K2 : từ 15h30 đến 17h00KHỐI 11
K1: từ 13h50 đến 15h20; K2 : từ 15h30 đến 17h00

 

KHỐI 12

K1: từ 13h50 đến 15h20; K2 : từ 15h30 đến 17h00