- TKB tạm thời thực hiện trong 01 tuần kể từ 10/9/2018-15/9/2018;

- Đối với giờ English của các lớp 10A6, 10A7, 10A8, học sinh di chuyển đến học tại các nhóm/lớp mà bản thân các em có tên trong danh sách (Danh sách các em hãy xem trong Thông báo của Hiệu trưởng về xếp các lớp chuyên Anh đã công bố trên Website của Trường THPT Chuyên). Giáo viên dạy các nhóm/lớp E1, E2, E3, E4 cũng cần lưu ý điều này!

- Trước khi vào năm học mới 03 ngày, Tổ Toán - Tin với sự tham gia của 02 đồng chí trong BGH có đề xuất điều chỉnh nhỏ về phân công nhiệm vụ. Căn cứ đề nghị trong Biên bản họp Tổ, Hiệu trưởng đồng ý phê duyệt phân công chính thức để triển khai chính thức (có sai khác nhỏ so với Bảng phân công ngày 26/7 đăng trên Website).