TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: TRƯƠNG THỊ MAI HOA

Ngày sinh: 20/6/1966

Quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An

Địa chỉ: Sn 109, Nguyễn Thái Học, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0904677898                            

Email: maihoatruongk17@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 1988                   

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Về trường công tác năm: 1989

Học vị: Cử nhân