TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Ngày sinh: 04/11/1981

Quê quán: Tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Xã Nghi Phú- Thành phố Vinh- Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0914759000                            

Email: nguyenthituyetmaidhv@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2003                            

Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn

Về trường công tác năm: 2006

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên