TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH LY

Ngày sinh: 12/12/1985

Quê quán: Nga Sơn, Thanh Hóa

Địa chỉ: Khối 6, Bến Thủy, TP Vinh

Điện thoại:  0978.735.888               

Email:khanhly.nguyen44@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2007         

Chuyên ngành: SP Ngữ văn

Về trường công tác năm: 2015

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh:  Giáo viên